Psycholoog Haarlem

Praktijk van Wilma Ferwerda
bg

Privacyreglement

Alles wat wij bespreken en alle gegevens die worden vastgelegd zijn strikt vertrouwelijk. Als overleg met derden wenselijk is voor jou, is dit mogelijk, maar alleen met uitdrukkelijke toestemming van jou.

Jouw privacy

Om een goede begeleiding te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Als behandelend therapeut ben ik dit ook wettelijk verplicht volgens de wet WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zeer zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden gemaakt.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik dat eerst met je bespreken en expliciet om je toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard, tenzij je verzoek doet tot vernietiging. In dat geval vervalt de verleende toestemming.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

  • Je naam, adres en woonplaats
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult'
  • de kosten van het consult

Laatst bijgewerkt: april 2023

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen